پشتیبانی شبکه های کامپیوتری از مهم ترین مسائل در حوزه ی فناوری اطلاعات می باشد.پشتیبانی شبکه های کامپیوتری شامل پشتیبانی ازکلیه تجهیزات و کلیه سرویس های شبکه می باشد.به همین پروژه های پشتیبانی شبکه به مراتب از پروژه های راه اندازی شبکه سخت تر می باشد.در این مقاله و مقاله های بعدی در مورد پشتیبانی شبکه ارائه مطلب خواهیم نمود.